alphawave
shenoto podcaster

آلفاویو(موج آلفا)

پادکستی در مورد دنیای علم و فن آوری که اخبار این حوزه را به شنونده ارائه میدهد.

این کانال آلبومی منتشر نکرده است.