aadamekhaas

آدم خاص

همه ی آدم ها درنهایت یک تصویر روشن از آنچه باید باشند درذهن دارند هرچه آن تصویر کامل تر و مشخص تر شود مسیر رسیدن به آن آدم روشن تر است هر کدام از ما آدمی خاص هستیم با مسیرهای متفاوت برای رسیدن به اهداف متفاوت ، با علم به این موضوع دیگر قضاوت و مقایسه ای در کار نیست. (مهدی موسوی.آدم خاص)

(1)