Train-radio
shenoto podcaster

رادیو قطار

رادیو قطار رسانه‌‌یی که شالوده‌اش اغلب ادبیات و سینماست؛ با جهش‌هایی به هر هنری که بتواند یک مفهوم را خلق کند. با ما همراه باشید تا در سفر با این قطار، هر ماهه در ایستگاه‌هایِ مختلفِ جهان، کَنکاشی کنیم زادروزِ هنرمندان را. Instagram: train.radio