Therapology
shenoto podcaster

همراه تا درمان

🔻 پادکست همراه تا درمان، اپیزود اول منتشر شد. - اپیزود اول: روانکاوی (Psychoanalysis) 🔸 پروژه درمان شناسی (Therapology) 🔹 پادکست همراه تا درمان، در واقع بازسازی اتاق درمان روان‌شناسی است. در هر اپیزود، ما یک رویکرد روان‌درمانی را بازسازی می‌کنیم و همچنین به بررسی کلی تکنیک ها و روش های درمانی می‌پردازیم. این پادکست در حقیقت برای شناساندن روان‌شناسی بالینی است و هدف آن، آشنایی قشرهای آسیب دیده با محیط اتاق درمان، قبل از مراجعه به اتاق درمان می باشد.