search
Theodosius

پادکست تئودوسیوس

  • headset 0
  • people 0
more_vert

موضوع اصلی این پادکست چیزاییه که تکامل به ما می‌فهمونه یا سعی می‌کنیم با تکامل بفهمیمشون. به یاد ژنتیک‌دان بزرگ، تئودوسیوس دوبژانسکی: هیچ چیز در زیست‌شناسی معنا پیدا نمی‌کند مگر در پرتو تکامل

  • headset 0
  • people 0

(1)