TheGreatWar
shenoto podcaster

جنگ بزرگ

جنگ بزرگ روایت حادثه‌ایه که جهان ما رو برای همیشه تغییر داد. حادثه‌ای که هنوز آتشش زیر خاکستر خاورمیانه و بالکان روشنه.