Tasyan

تاسیان

  • headset 0
  • people 0
more_vert

تاسیان : حالتی که از نبودن کسی یا چیزی به انسان دست دهد. من کیمیام و هدف تاسیان نزدیک کردن ما به همدیگست. حرف زدن از چیزهایی که فکر می‌کردیم در حمل اون احساس تنها هستیم.

  • headset 0
  • people 0

(1)