Tasyan
shenoto podcaster

تاسیان

تاسیان : حالتی که از نبودن کسی یا چیزی به انسان دست دهد. من کیمیام و هدف تاسیان نزدیک کردن ما به همدیگست. حرف زدن از چیزهایی که فکر می‌کردیم در حمل اون احساس تنها هستیم.