Tarikh-gard
shenoto podcaster

تاریخ گرد

دریچه ای که برای شما باز میشود حکایتی است از تاریخ ایران. کشوری که وقتی با تاریخ آن مواجه میشویم،متوجه میشویم که همواره از شرق و غرب بر ایران تاخته اند.با این اوصاف ایران باید صد ها سال یا هزاران سال پیش از این از بین می رفت اما ایران همچنان پا بر جاست و پویا و پر خروش.اما چگونه؟