Sophia
shenoto podcaster

سوفیا

سوفیا. برنامه رادیویی سوفیا، سه شنبه شب ها از رادیو گفتگو، با اجرای دکتر محمد جواد ادبی. به موضوعات مختلف در حوزه معنا زندگی از منظری فلسفه، جامعه شناسی و روانشناسی می پردازد. رادیو گفتگو، اف ام - موج 103/5