Slug
shenoto podcaster

دمکراسی در اندیشه

آزاد اندیشی و آزادی در اندیشیدن تنها راه رهایی از جهل خواهد بود. اندیشه نوین و مثبت و نگرشی جدید در زندگی و انسانیت میتواند راهی باشد که مارا به نور برساند.

این کانال آلبومی منتشر نکرده است.