RadioIranmehr
shenoto podcaster

رادیوایرانمهر

در زندگی داستان‌هایی هستند که غافلگيرمان مي‌كنند، دست مان را می‌گیرند و به جایی دیگر می‌برند یا مثل آینه‌ای جادویی دنیای درون مان را نشان می‌دهند. در رادیو ایرانمهر داستان هاي آينه وار مي شنويد.