RadioDelcast
shenoto podcaster

رادیو دل کست

داستان دل نوشته های شنیدنی ما اینجا از عمق قلبتان سخن میگوییم ، از حرفهای نگفته و نشنیده. اینجا از طعم خوش شعر و نمایش میگوییم. از ادبیات و حرف دل ... صدای ما را با عشق نــوش کنید