RadioAporia
shenoto podcaster

رادیو آپوریا

رادیو آپوریا📻 پادکست و برنامه رادیویی روایی🎙 نیمی رمان 📖 نیمی نمایشنامه🎭 و تماما واژه✒

آلبوم‌ها (14)

فصل دوم- یک نفر عقب‌تر - قسمت پنجم

فصل دوم- یک نفر عقب‌تر - قسمت پنجم


عقب رفتنی به اندازه‌ی حدودا یک نفر، به قیمتِ از کار افتادن اعضای بدن، بدون هیچ تضمینی به موفقیت در اخته کردن چشم‌هایی که نباید..

0

28

10 ماه پیش

فصل دوم- یک نفر عقب‌تر - قسمت چهارم

فصل دوم- یک نفر عقب‌تر - قسمت چهارم


عقب رفتنی به اندازه‌ی حدودا یک نفر، به قیمتِ از کار افتادن اعضای بدن، بدون هیچ تضمینی به موفقیت در اخته کردن چشم‌هایی که نباید..

0

7

10 ماه پیش

فصل دوم- یک نفر عقب‌تر - قسمت سوم

فصل دوم- یک نفر عقب‌تر - قسمت سوم


عقب رفتنی به اندازه‌ی حدودا یک نفر، به قیمتِ از کار افتادن اعضای بدن، بدون هیچ تضمینی به موفقیت در اخته کردن چشم‌هایی که نباید..

0

14

10 ماه پیش

فصل دوم- یک نفر عقب‌تر - قسمت دوم

فصل دوم- یک نفر عقب‌تر - قسمت دوم


عقب رفتنی به اندازه‌ی حدودا یک نفر، به قیمتِ از کار افتادن اعضای بدن، بدون هیچ تضمینی به موفقیت در اخته کردن چشم‌هایی که نباید..

0

7

10 ماه پیش

فصل دوم- یک نفر عقب‌تر - قسمت اول

فصل دوم- یک نفر عقب‌تر - قسمت اول


عقب رفتنی به اندازه‌ی حدودا یک نفر، به قیمتِ از کار افتادن اعضای بدن، بدون هیچ تضمینی به موفقیت در اخته کردن چشم‌هایی که نباید..

1

58

10 ماه پیش

سینگل اپیزود فرانسه - accostage

سینگل اپیزود فرانسه - accostage


داستان یک مالیخولیای چندآوایی و پهلو گرفتن موقت یک کشتیِ ناپدید

2

211

10 ماه پیش

فصل صفر - واژه‌های خیس افسار گسیخته - قسمت هشتم

فصل صفر - واژه‌های خیس افسار گسیخته - قسمت هشتم


کاغذبازی شخصی با واژه‌های مرطوبی که به پاها می‌چسبند و آبستن شدن گوش و دهن از سر، و یک سری چیزهای دیگر

0

14

10 ماه پیش

فصل صفر - واژه‌های خیس افسار گسیخته - قسمت هفتم

فصل صفر - واژه‌های خیس افسار گسیخته - قسمت هفتم


کاغذبازی شخصی با واژه‌های مرطوبی که به پاها می‌چسبند و آبستن شدن گوش و دهن از سر، و یک سری چیزهای دیگر

0

14

10 ماه پیش

فصل صفر - واژه‌های خیس افسار گسیخته - قسمت ششم

فصل صفر - واژه‌های خیس افسار گسیخته - قسمت ششم


کاغذبازی شخصی با واژه‌های مرطوبی که به پاها می‌چسبند و آبستن شدن گوش و دهن از سر، و یک سری چیزهای دیگر

0

13

10 ماه پیش

فصل صفر - واژه‌های خیس افسار گسیخته - قسمت پنجم

فصل صفر - واژه‌های خیس افسار گسیخته - قسمت پنجم


کاغذبازی شخصی با واژه‌های مرطوبی که به پاها می‌چسبند و آبستن شدن گوش و دهن از سر، و یک سری چیزهای دیگر

0

22

10 ماه پیش