RadioAporia
shenoto podcaster

رادیو آپوریا

رادیو آپوریا? پادکست و برنامه رادیویی روایی? نیمی رمان ? نیمی نمایشنامه? و تماما واژه✒

آلبوم‌ها (14)

فصل دوم- یک نفر عقب‌تر - قسمت پنجم

فصل دوم- یک نفر عقب‌تر - قسمت پنجم


عقب رفتنی به اندازه‌ی حدودا یک نفر، به قیمتِ از کار افتادن اعضای بدن، بدون هیچ تضمینی به موفقیت در اخته کردن چشم‌هایی که نباید..

0

30

1 سال پیش

فصل دوم- یک نفر عقب‌تر - قسمت چهارم

فصل دوم- یک نفر عقب‌تر - قسمت چهارم


عقب رفتنی به اندازه‌ی حدودا یک نفر، به قیمتِ از کار افتادن اعضای بدن، بدون هیچ تضمینی به موفقیت در اخته کردن چشم‌هایی که نباید..

0

12

1 سال پیش

فصل دوم- یک نفر عقب‌تر - قسمت سوم

فصل دوم- یک نفر عقب‌تر - قسمت سوم


عقب رفتنی به اندازه‌ی حدودا یک نفر، به قیمتِ از کار افتادن اعضای بدن، بدون هیچ تضمینی به موفقیت در اخته کردن چشم‌هایی که نباید..

0

17

1 سال پیش

فصل دوم- یک نفر عقب‌تر - قسمت دوم

فصل دوم- یک نفر عقب‌تر - قسمت دوم


عقب رفتنی به اندازه‌ی حدودا یک نفر، به قیمتِ از کار افتادن اعضای بدن، بدون هیچ تضمینی به موفقیت در اخته کردن چشم‌هایی که نباید..

0

10

1 سال پیش

فصل دوم- یک نفر عقب‌تر - قسمت اول

فصل دوم- یک نفر عقب‌تر - قسمت اول


عقب رفتنی به اندازه‌ی حدودا یک نفر، به قیمتِ از کار افتادن اعضای بدن، بدون هیچ تضمینی به موفقیت در اخته کردن چشم‌هایی که نباید..

1

64

1 سال پیش

سینگل اپیزود فرانسه - accostage

سینگل اپیزود فرانسه - accostage


داستان یک مالیخولیای چندآوایی و پهلو گرفتن موقت یک کشتیِ ناپدید

2

216

1 سال پیش

فصل صفر - واژه‌های خیس افسار گسیخته - قسمت هشتم

فصل صفر - واژه‌های خیس افسار گسیخته - قسمت هشتم


کاغذبازی شخصی با واژه‌های مرطوبی که به پاها می‌چسبند و آبستن شدن گوش و دهن از سر، و یک سری چیزهای دیگر

0

17

1 سال پیش

فصل صفر - واژه‌های خیس افسار گسیخته - قسمت هفتم

فصل صفر - واژه‌های خیس افسار گسیخته - قسمت هفتم


کاغذبازی شخصی با واژه‌های مرطوبی که به پاها می‌چسبند و آبستن شدن گوش و دهن از سر، و یک سری چیزهای دیگر

0

15

1 سال پیش

فصل صفر - واژه‌های خیس افسار گسیخته - قسمت ششم

فصل صفر - واژه‌های خیس افسار گسیخته - قسمت ششم


کاغذبازی شخصی با واژه‌های مرطوبی که به پاها می‌چسبند و آبستن شدن گوش و دهن از سر، و یک سری چیزهای دیگر

0

14

1 سال پیش

فصل صفر - واژه‌های خیس افسار گسیخته - قسمت پنجم

فصل صفر - واژه‌های خیس افسار گسیخته - قسمت پنجم


کاغذبازی شخصی با واژه‌های مرطوبی که به پاها می‌چسبند و آبستن شدن گوش و دهن از سر، و یک سری چیزهای دیگر

0

26

1 سال پیش