Radio-3-Noghteh
shenoto podcaster

رادیو سه نقطه Radio 3 Noghteh

گاهی باید بهتر شنید؛ صدای جامعه را. جامعه ی بزرگ و تاثیر گذاری به نام "دانشجو". رادیو سه نقطه صدای دانشجویان است. صدایی که گاه رنگ اعتراضات صنفی میگیرد و گاه رنگ عشق؛ گاه می خندد و گاه صدای هق هقش در خوابگاه و حیاط و کلاس می پیچد. صدایی که هست و باید باید پس بهترین ها را در هر زمینه که می تواند دغدغه ی یک دانشجو باشد از زبان خودش بشنویم #رادیو_سه_نقطه