RADIOROUTINO
shenoto podcaster

رادیو روتینو

رادیو روتینو به بحث درمورد مسائل روزمره میپردازه؛ در کنار این موضوعات تجربیات شخصی و داستان های آموزنده و کلی موزیک های خوب داریم.‌.