Quran
shenoto podcaster

قرآن

تلاوت تحدیری (تندخوانی) قرآن کریم Tilawat Quran هر جز تقریبا نیم ساعت طول می کشد در کست باکس نیز منتشر می شود حاج آقا قاسمیان نیز کل قرآن را با ترتیل خوانده اند که هر جز تقریبا 25 دقیقه است. در کسب باکس میتوانید فایل قرائت ایشان را پیدا کنید

آلبوم‌ها (30)

Joze 30 - جزء سی ام قرآن کریم

Joze 30 - جزء سی ام قرآن کریم


تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از خبرگزاری میزان فایل ها از کانال خبری خبرچین در تلگرام برداشته شده است Tilawat Quran

0

26

8 ماه پیش

Joze 29- جزء بیست و نهم قرآن کریم

Joze 29- جزء بیست و نهم قرآن کریم


تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از خبرگزاری میزان فایل ها از کانال خبری خبرچین در تلگرام برداشته شده است Tilawat Quran

0

13

8 ماه پیش

Joze 28 - جزء بیست و هشتم قرآن کریم

Joze 28 - جزء بیست و هشتم قرآن کریم


تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از خبرگزاری میزان فایل ها از کانال خبری خبرچین در تلگرام برداشته شده است Tilawat Quran

0

11

8 ماه پیش

Joze 27- جزء پانزدهم قرآن کریم

Joze 27- جزء پانزدهم قرآن کریم


تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از خبرگزاری میزان فایل ها از کانال خبری خبرچین در تلگرام برداشته شده است Tilawat Quran

0

7

8 ماه پیش

Joze 26- جزء بیست و ششم قرآن کریم

Joze 26- جزء بیست و ششم قرآن کریم


تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از خبرگزاری میزان فایل ها از کانال خبری خبرچین در تلگرام برداشته شده است Tilawat Quran

0

11

8 ماه پیش

Joze 25 - جزء بیست و پنجم قرآن کریم

Joze 25 - جزء بیست و پنجم قرآن کریم


تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از خبرگزاری میزان فایل ها از کانال خبری خبرچین در تلگرام برداشته شده است Tilawat Quran

0

11

8 ماه پیش

Joze 24 - جزء بیست و چهارم قرآن کریم

Joze 24 - جزء بیست و چهارم قرآن کریم


تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از خبرگزاری میزان فایل ها از کانال خبری خبرچین در تلگرام برداشته شده است Tilawat Quran

0

8

8 ماه پیش

Joze 23 - جزء بیست و سوم قرآن کریم

Joze 23 - جزء بیست و سوم قرآن کریم


تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از خبرگزاری میزان فایل ها از کانال خبری خبرچین در تلگرام برداشته شده است Tilawat Quran

0

9

8 ماه پیش

Joze 22- جزء بیست و دوم قرآن کریم

Joze 22- جزء بیست و دوم قرآن کریم


تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از خبرگزاری میزان فایل ها از کانال خبری خبرچین در تلگرام برداشته شده است Tilawat Quran

0

14

8 ماه پیش

Joze 21 - جزء بیست و یکم قرآن کریم

Joze 21 - جزء بیست و یکم قرآن کریم


تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از خبرگزاری میزان فایل ها از کانال خبری خبرچین در تلگرام برداشته شده است Tilawat Quran

0

9

8 ماه پیش