PDA
shenoto podcaster

کنشگران توسعه پارس

در هر یک از قسمت‌ها با یک طرحواره‌ی روانی آشنا خواهید شد. ابتدا یک نمایش صوتی را می‌شنوید و سپس تحلیل شخصیت و رفتار افراد نمایش را گوش می‌کنید.