search
Namesh

نامِش

  • headset 0
  • people 0
more_vert

ما معتقدیم شهر را باید از طریق بازگشت به اصالت نامها، ساخت. بنابراین دراینحا قصد داریم روایت کنیم از نسبتمان با نام ها از طریق تامل در تجربه زیسته. ساختن شهر از این منظر، بستری برای بقای امید و دوستی خواهد شد.

  • headset 0
  • people 0

(1)