Mosaken
shenoto podcaster

صرفا جهت تسکین

هیچ نگویم به ست من که در هیچ ستانی در پی راهی برای زندگی پرپرزدم و هیچ شدم هیچ نگویم که در دگر گفتنی ها هیچ ست

این کانال آلبومی منتشر نکرده است.