Mahsasa
shenoto podcaster

داستان ژن

مروری خودمونی بر تاریخ ژن از آغاز تا امروز. با داروین شروع می کنم و به امروز میرسم.

این کانال آلبومی منتشر نکرده است.