MaharatMedia123
shenoto podcaster

مهارت میدیا

در این کانال دکلمه شعر، آموزش فن بیان ، آموزش سخنرانی و مهارت های زندگی پخش و نشر میشود

این کانال آلبومی منتشر نکرده است.