Macast
shenoto podcaster

ماکست

در این کانال قصد داریم از طریق داستانهای کوتاهمان، به مخاطبان کمک کنیم تا بتوانند در فراز و فرودهای سفر زندگیشان، گنج ها و معناهای حقیقی تر را کشف کرده و با آگاهی، خرد و رهایی هر چه بیشتر سفر زندگی خود را طی کنند.