MAPSAHR
shenoto podcaster

MAPSAHR

آلبوم‌ها (24)

والدین شاغل چگونه می توانند وظایف خود را توام با ذهن آگاهی به انجام برسانند

والدین شاغل چگونه می توانند وظایف خود را توام با ذهن آگاهی به انجام برسانند


سری پادکست های مدیریتی از سایت هاروارد بیزینس رویو وب سایت: www.mapsahr.com/fa آدرس تلگرام @pishgamanabdalsanat لینک مطلب: https://goo.gl/9RNuLS

0

19

2 سال پیش

نکات مهم از آموزش در سال 2017، تغییر سخت ولی لازم است

نکات مهم از آموزش در سال 2017، تغییر سخت ولی لازم است


سری پادکست های مدیریتی از سایت هاروارد بیزینس رویو وب سایت: www.mapsahr.com/fa آدرس تلگرام pishgamanabdalsanat@

0

19

2 سال پیش

 اطمینان پیدا کنید که شما و همسرتان روی اهداف حرفه ای متمرکز هستید

اطمینان پیدا کنید که شما و همسرتان روی اهداف حرفه ای متمرکز هستید


سری پادکست های مدیریتی از سایت هاروارد بیزینس رویو وب سایت: www.mapsahr.com/fa آدرس تلگرام @pishgamanabdalsanat لینک مطلب: https://goo.gl/3xysoG

0

19

2 سال پیش

مدیران عزیز اطمینان حاصل کنید که پرسنل از مرخصی شان استفاده می کنند

مدیران عزیز اطمینان حاصل کنید که پرسنل از مرخصی شان استفاده می کنند


سری پادکست های مدیریتی از سایت هاروارد بیزینس رویو وب سایت: www.mapsahr.com/fa آدرس تلگرام pishgamanabdalsanat@ لینک مطلب: https://goo.gl/Tqfcfa

0

34

2 سال پیش

برای گفتگوهای سخت، قوانین پایه تعریف کنید

برای گفتگوهای سخت، قوانین پایه تعریف کنید


سری پادکست های مدیریتی از سایت هاروارد بیزینس رویو وب سایت: www.mapsahr.com/fa آدرس تلگرام @pishgamanabdalsanat لینک مطلب: https://goo.gl/JXQDj5

0

23

2 سال پیش

وقتی از افراد می خواهید تغییر کنند، به آنها نگویید تغییر سخت است

وقتی از افراد می خواهید تغییر کنند، به آنها نگویید تغییر سخت است


سری پادکست های مدیریتی از سایت هاروارد بیزینس رویو وب سایت: www.mapsahr.com/fa آدرس تلگرام pishgamanabdalsanat@ لینک مطلب: https://goo.gl/25b6EK

0

45

2 سال پیش

 امروز چه چیزی را می توانید تفویض کنید؟

امروز چه چیزی را می توانید تفویض کنید؟


سری پادکست های مدیریتی از سایت هاروارد بیزینس رویو وب سایت: www.mapsahr.com/fa آدرس تلگرام pishgamanabdalsanat@ لینک مطلب: https://goo.gl/7VQGxj

0

20

2 سال پیش

تلاش کنید به رئیس تان که خود مظهر استرس زایی است، استرس ندهید

تلاش کنید به رئیس تان که خود مظهر استرس زایی است، استرس ندهید


سری پادکست های مدیریتی از سایت هاروارد بیزینس رویو وب سایت: www.mapsahr.com/fa آدرس تلگرام @pishgamanabdalsanat لینک مطلب: https://goo.gl/m9wtVU

1

19

2 سال پیش

حل مشکلات تیم تان را به خودشان بسپارید

حل مشکلات تیم تان را به خودشان بسپارید


سری پادکست های مدیریتی از سایت هاروارد بیزینس رویو وب سایت: www.mapsahr.com/fa آدرس تلگرام pishgamanabdalsanat@ لینک مطلب: https://goo.gl/3Zz3xu

0

25

2 سال پیش

با نشان دادن چیزهایی که به شما انگیزه می دهد، به کارکنان تان انگیزه بدهید

با نشان دادن چیزهایی که به شما انگیزه می دهد، به کارکنان تان انگیزه بدهید


سری پادکست های مدیریتی از سایت هاروارد بیزینس رویو وب سایت: www.mapsahr.com/fa آدرس تلگرام @pishgamanabdalsanat لینک مطلب: https://goo.gl/9VL1x6

1

24

2 سال پیش