Livan
shenoto podcaster

لیوان

در زمینه فلسفه و مسایل اجتماعی. به عنوان مثال روزمرگی و یا دردهایی که انسان در این زندگی تجربه میکنه و تحلیل این موارد و اینکه چطور میشه به این ها نگاه تازه ای کرد تا زندگی جای بهتری برای زندگی کردن بشه. تمرکز بر روی سخنرانی های الان واتس و فلاسفه دیگر هست.