Isqi

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

در این کانال موضوعات مهم در شرکتها تبدیل به پادکست های آموزشی می شود و همه شاغلین می توانند از آنها بهره گیری نمایند.

(1)