InterIran
shenoto podcaster

اینتر_ایران

پادکست اینتر_ایران، اولین پادکست فارسی زبان مربوط به اینتر با هدف تحلیل و بحث در رابطه با مسائل پیرامون باشگاه