ISQIpodcasts

ISQIpodcasts

  • headset 723
  • people 3
more_vert

پادکست شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در جهت افزایش مهارت های فردی و سازمانی در هر قسمت به موضوعی در این زمینه می پردازد. اولین قسمت تحت عنوان فرهنگ سازمانی و دومین قسمت با موضوع استرس در محیط کار منتشر شده است. در سومین قسمت این پادکست به موضوع کار تیمی پرداخته شده است.

  • headset 723
  • people 3

(3)