ISQIpodcasts
shenoto podcaster

ISQIpodcasts

پادکست شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در جهت افزایش مهارت های فردی و سازمانی در هر قسمت به موضوعی در این زمینه می پردازد. اولین قسمت تحت عنوان فرهنگ سازمانی و دومین قسمت با موضوع استرس در محیط کار منتشر شده است. در سومین قسمت این پادکست به موضوع کار تیمی پرداخته شده است.