History-PodCast
shenoto podcaster

داستان های تاریخی

از داستان های گذشتۀ تاریخی، تا دغدغه های آیندۀ اجتماع من...! پادکست داستان های تاریخی، یک پادکست سریالی، با فصل های مشخص میباشد. محتوای آن، تصاویر تلخ و شیرین تاریخ، به علاوه تکرار آن در زمان حال را تشکیل میدهد. محتوا برابر است با کتب معتبر و همچنین شرط سنی [18+] لطفاً رعایت کنید...!

آلبوم‌ها (12)

شکر تلخ، فصل اول - قسمت یازدهم

شکر تلخ، فصل اول - قسمت یازدهم


پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی فـــصـــل اول : ســـالِ قـــحـــطـــیِ دمـــپـــخـــتـــکـــی - اپـــیـــزود یـــازدهـــم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #تجاوز_در_امنیت #زندان‌های_دیکتاتور #رشوۀ_جنسی کاری از گروه تولید ...

0

1,420

2 روز پیش

شکر تلخ، فصل اول - قسمت دهم

شکر تلخ، فصل اول - قسمت دهم


پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی فـــصـــل اول : ســـالِ قـــحـــطـــیِ دمـــپـــخـــتـــکـــی - اپـــیـــزود دهـــم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #مدعیان‌حکومت_دشمنان‌ملت #جنگ‌های_مذهبی #سوءاستفادۀ_نظامی کاری از گروه ...

1

2,211

6 روز پیش

شکر تلخ، فصل اول - قسمت نهم

شکر تلخ، فصل اول - قسمت نهم


پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی فـــصـــل اول : ســـالِ قـــحـــطـــیِ دمـــپـــخـــتـــکـــی - اپـــیـــزود نـــهـــم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #مسافرت_زمان_قاجار #اعمال_گذشتگان #امنیت_قاجاری کاری از گروه تولید م ...

1

2,176

1 هفته پیش

شکر تلخ، فصل اول - قسمت هشتم

شکر تلخ، فصل اول - قسمت هشتم


پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی فـــصـــل اول : ســـالِ قـــحـــطـــیِ دمـــپـــخـــتـــکـــی - اپـــیـــزود هـــشـــتـــم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #ناموس_پرستی #خون_و_غیرت #حرف_مردم کاری از گروه تولید محتوای قجر ...

1

2,389

1 هفته پیش

شکر تلخ، فصل اول - قسمت هفتم

شکر تلخ، فصل اول - قسمت هفتم


پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی فـــصـــل اول : ســـالِ قـــحـــطـــیِ دمـــپـــخـــتـــکـــی - اپـــیـــزود هـــفـــتـــم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #حقوق_برابر #همسر_آزاری #دفاتر_رسمی کاری از گروه تولید محتوای قج ...

1

2,066

2 هفته پیش

شکر تلخ، فصل اول - قسمت ششم

شکر تلخ، فصل اول - قسمت ششم


پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی فـــصـــل اول : ســـالِ قـــحـــطـــیِ دمـــپـــخـــتـــکـــی - اپـــیـــزود شـــشـــم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #پول_یا_عشق #طشتِ_رُسوایی #مَسلَکِ_درویشی کاری از گروه تولید محتوای ...

0

2,212

2 هفته پیش

شکر تلخ، فصل اول - قسمت پنجم

شکر تلخ، فصل اول - قسمت پنجم


پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی فـــصـــل اول : ســـالِ قـــحـــطـــیِ دمـــپـــخـــتـــکـــی - اپـــیـــزود پـــنـــجـــم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #روح_انسان #نواهای_زندگی #چارۀ_عشق شعری که اواسط اپیزود گفته شد ...

0

1,598

3 هفته پیش

شکر تلخ، فصل اول - قسمت چهارم

شکر تلخ، فصل اول - قسمت چهارم


پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی فـــصـــل اول : ســـالِ قـــحـــطـــیِ دمـــپـــخـــتـــکـــی - اپـــیـــزود چـــهـــارم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #نظام_دیکتاتوری #مهاجرت_برای_نان #سوءاستفاده_از_فقر کاری از گروه ت ...

0

1,594

3 هفته پیش

شکر تلخ، فصل اول - قسمت سوم

شکر تلخ، فصل اول - قسمت سوم


پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی فـــصـــل اول : ســـالِ قـــحـــطـــیِ دمـــپـــخـــتـــکـــی - اپـــیـــزود ســـوم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #تأهل_و_تعهد #بهشت_و_جهنم #خرافات_و_خیانت کاری از گروه تولید محتوای قجر ...

0

1,591

4 هفته پیش

شکر تلخ، فصل اول - قسمت دوم

شکر تلخ، فصل اول - قسمت دوم


پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی فـــصـــل اول : ســـالِ قـــحـــطـــیِ دمـــپـــخـــتـــکـــی - اپـــیـــزود دوم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #اعتراض_گرسنگان #طبابت_قاجاری #خواب_و_خرافات کاری از گروه تولید محتوای قجر ...

1

1,683

1 ماه پیش