HekaCast
shenoto podcaster

حکاکست | HekaCast

در هر قسمت از حکاکست یکی از داستان های گلستان سعدی با صدای آرام باوفا و به کمک امیر حسن زاده روایت میشه

این کانال آلبومی منتشر نکرده است.