HOOPOERED
shenoto podcaster

هدهد سرخ

با شنیدن این پادکست به شناخت قدرت تصمیم گیری میرسید و از نحوه بروز شانس مطلع میشد تلاش و امید ما برای به ارمغان و شناخت قدرت های درونی انسانه که توان انجام هر کاری رو به شنوندگان تقدیم کنه