Goftapp

گفت آپ

گروه تولید پادکست گفت آپ، مجموعه ای از مباحث مورد نیاز برای عموم مردم را فراهم می نماید که شامل موضوعات اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و اقتصادی در راستای اهداف توسعه پایدار می باشد.

(715)

چالش های حقوق مادی زوجه در ازدواج موقت در فقه و حقوق موضوعه

چالش های حقوق مادی زوجه در ازدواج موقت در فقه و حقوق موضوعه

?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود از پادکست گفت آپ به بررسی چالش های حقوق مادی زوجه در ازدواج موقت در فقه و حقوق موضوعه می پردازیم.

1

21

5 ماه پیش

کودکان بی تابعیت و چالش های اجتماعی آن

کودکان بی تابعیت و چالش های اجتماعی آن

?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود از پادکست گفت آپ به بررسی پدیده کودکان بی تابعیت و چالش های اجتماعی در مقابل آن می پردازیم.

0

10

5 ماه پیش

منشور اخلاقی برندها در تجارت الکترونیکی

منشور اخلاقی برندها در تجارت الکترونیکی

?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود از پادکست گفت آپ به بررسی منشور اخلاقی پیشنهادی در حوزه تجارت الکترونیکی می پردازیم که استفاده از اینگونه منشورها راهی به سوی برند شدن در دنیای مجازی است.

0

8

5 ماه پیش

نقش سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی

نقش سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی

?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود از پادکست گفت آپ به بررسی نقش سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی می پردازیم.

0

10

5 ماه پیش

ارزیابی اقتصادی صنعت بازیافت پسماند

ارزیابی اقتصادی صنعت بازیافت پسماند

?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود از پادکست گفت آپ به بررسی ارزیابی اقتصادی صنعت بازیافت پسماند می پردازیم.

0

15

5 ماه پیش

نظارت اولیا بر تنظیمات خصوصی اینترنت و عکس العمل فرزندان

نظارت اولیا بر تنظیمات خصوصی اینترنت و عکس العمل فرزندان

?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود از پادکست گفت آپ به بررسی نظارت اولیا بر تنظیمات خصوصی اینترنت و عکس العمل فرزندان میپردازیم.

1

6

5 ماه پیش

مدیریت پایدار شهری بر پایه برنامه ریزی محله مبنا

مدیریت پایدار شهری بر پایه برنامه ریزی محله مبنا

?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود از پادکست گفت آپ به بررسی مدیریت پایدار شهری بر پایه برنامه ریزی محله مبنا می پردازیم.

0

6

5 ماه پیش

عوامل رواني موثر بر عملكرد ورزشكاران دارای معلولیت

عوامل رواني موثر بر عملكرد ورزشكاران دارای معلولیت

?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود از پادکست گفت آپ به بررسی عوامل رواني موثر بر عملكرد ورزشكاران دارای معلولیت میپردازیم.

0

7

5 ماه پیش

ظرفیت نهادسازی محلات شهری در محلات اسکان غیررسمی

ظرفیت نهادسازی محلات شهری در محلات اسکان غیررسمی

?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅تعربف اسکان سمی ✅تعریف حاشیه نشینی ✅علل و عوامل بروز اسکانهای غیر رسمی در جهان سوم ✅ظرفیت نهادسازی محلات شهری در محلات اسکان غیر رسمی

0

5

5 ماه پیش

روانشناسی محیطی و بررسی تاثیر بازی بر آموزش و یادگیری کودکان

روانشناسی محیطی و بررسی تاثیر بازی بر آموزش و یادگیری کودکان

?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅در این اپیزود از پادکست گفت آپ به بررسی تاثیر بازی و طراحی محیطی بر آموزش و یادگیری کودکان میپردازیم.

1

9

5 ماه پیش