General-English
shenoto podcaster

انگلیسی عمومی

General English کانالی برای دوستداران زبان و کسانی که در جهت افزایش درک خود از زبان تلاش می کنند.