Fengshui-Bita9

فنگشویی با بیتا

  • headset 406
  • people 2
more_vert

فنگ شویی بر اساس این ایده است که خانه های ما آینه ای برای انرژی ما هستند ، آنچه در درون ما اتفاق می افتد. از آنجاییکه ما می خواهیم محیط خود را با انرژی خود هماهنگ کنیم ، فنگ شویی برای تغییر فضای ما استفاده میشود. در فنگ شویی ، قرار دادن اجسام می تواند بر جریان انرژی شخصی شما تأثیر بگذارد. اگر محیط اطراف شما درست تنظیم شده باشد ، این می تواند باعث ایجاد انرژی خوب در شما شود ، که می تواند به جنبه های متعدد زندگی شما کمک کند.

  • headset 406
  • people 2

(1)