Fatmaniah
shenoto podcaster

فاطمانیاه

دل نوشته ای چند به نثر منظوم از درد هایی که ناگزیر وناگریز برخود هموار میکنم تا باز نایستم از حرکت چرا که دنیا همیشه و همیشه و هنوز در حرکتی بی وقفه از من پیشی خواهد گرفت.و من اگر درمانده بایستم و نگاهش کنم حتما مرده ام. تقدیم به همه آنهایی که عشق دارایی احساسشان است،

این کانال آلبومی منتشر نکرده است.