Erf1
shenoto podcaster

عقل و عشق

برای درک درست از هر مفهوم باید جرئت کرد و از همه لحاظ اون رو سنجید و اگر جرئت خدشه دار کردن اون رو نداشته باشی یک متعصب که راهش رو درست نفهمیده محسوب میشی