DeepandRecent
shenoto podcaster

دور و نزدیک

دور و نزدیک پادکستی است متمرکز بر موضوع باستان‌شناسی و مبانی آن. این سری پادکست سعی دارد آموزش دهد که چرا ما به دانشِ باستان‌شناسی و مبانی تطور فرهنگی نیازمندیم.

این کانال آلبومی منتشر نکرده است.