Dar-Mahzar-Quran
shenoto podcaster

در محضر قرآن کریم

حاشیۀ لغوی-ادبی قرآن کریم - دکتر حمید رضا مستفید این مجموعۀ صوتی در کنار مجموعه کتب در محضر قرآن کریم منتشر می‌شود؛ که به شرح و توضیح کلمات و عبارات قرآن کریم با تکیه بر منابع دست اول تفسیری، لغوی، ادبی، تاریخی، فقهی و… می‌پردازد و بخش زیادی از نیاز علاقمندان و محققان را در مورد معنای عبارات و کلمات قرآن کریم، مرتفع می‌سازد.