CITAKCO
shenoto podcaster

سیتاک

آموزش جامع درباره بازار های سرمایه گذاری و نحوه سرمایه گذاری و رازهای موفقیت در زندگی بصورت پادکست های روزانه