BoofchehRadio
shenoto podcaster

رادیو بوفچه

توی رادیو بوفچه چی می‌شنوید؟ •صدای دلنشین کودکان که از خودشون و فکرهاشون می‌گن •صدای متخصصان حوزه‌ی تربیت کودکان •قصه و کتاب‌خوانی •گپ و گفت‌های خودمونی، البته در حیطه ی کودکان •صدای گرم مامان‌بزرگ و بابابزرگ‌ها •موسیقی‌های خوب •و خیلی چیزهای دلنشین برای شنیدن