BPMtraining
shenoto podcaster

آموزش مدیریت فرایند

تیم ما تاکنون بیش از ۳۰۰ دوره آموزشی و سمینار در سازمان ها و شرکت های با ابعاد مختلف دولتی و خصوصی برگزار کرده است و امیدواریم با ارائه آموزش های کاربردی که در واقع کپسول دانش و تجربیات یک تیم متخصص است، گامی در راستای افزایش کارآمدی و بهره وری در کشورمان برداریم.