AtomCast
shenoto podcaster

اتُم کَست

در این پادکست درباره هرچیزی که توی زندگی خودم تونسته مسیرم رو تغییر بده باهم دیگه صحبت میکنیم