Alakolang
shenoto podcaster

الاکلنگ

الاکلنگ کانالی‌ست برای تولید و پخشِ آثارِ ادبی به ویژه داستان. با تأکید بر رهایی از هر گونه هژمونی. فرادستان و فرودستان در الاکلنگ مرده‌اند. این جا درگاهی است برای شنیدنِ و شنواندن خودتان، هم زمان.