5c865d44a35c7
shenoto podcaster

محمود پیرهادی

مدرس،مشاور و نویسنده در حوزه روشها و فنون تدریس و یادگیری زبانهای خارجی

آلبوم‌ها (51)

Shenoto plusمتن زبان اصلی را چگونه بخوانیم؟

متن زبان اصلی را چگونه بخوانیم؟


اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشاوره های همه روزه استاد پیرهادی 3.برنامه ریزی 365 روزه برای یادگیری زبان 4.استفاده از 3000 لغت کاربردی در آموزش زبان اینستاگرام: pirhadi_step@ www.tadrisezaban.com

1

10

0

3 ماه پیش

قوانین تلفظ

قوانین تلفظ


اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشاوره های همه روزه استاد پیرهادی 3.برنامه ریزی 365 روزه برای یادگیری زبان 4.استفاده از 3000 لغت کاربردی در آموزش زبان اینستاگرام: pirhadi_step@ www.tadrisezaban.com

1

112

0

3 ماه پیش

قهرمان نامرئی دریادگیری زبان

قهرمان نامرئی دریادگیری زبان


اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشاوره های همه روزه استاد پیرهادی 3.برنامه ریزی 365 روزه برای یادگیری زبان 4.استفاده از 3000 لغت کاربردی در آموزش زبان اینستاگرام: pirhadi_step@ www.tadrisezaban.com

1

67

0

3 ماه پیش

قانون کایزن چیست؟

قانون کایزن چیست؟


اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشاوره های همه روزه استاد پیرهادی 3.برنامه ریزی 365 روزه برای یادگیری زبان 4.استفاده از 3000 لغت کاربردی در آموزش زبان اینستاگرام: pirhadi_step@

1

131

0

3 ماه پیش

قانون 20 و80دریادگیری زبانهای خارجی

قانون 20 و80دریادگیری زبانهای خارجی


اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشاوره های همه روزه استاد پیرهادی 3.برنامه ریزی 365 روزه برای یادگیری زبان 4.استفاده از 3000 لغت کاربردی در آموزش زبان اینستاگرام: pirhadi_step@

2

95

0

3 ماه پیش

فیلم یا خبر برای یادگیری زبان

فیلم یا خبر برای یادگیری زبان


اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشاوره های همه روزه استاد پیرهادی 3.برنامه ریزی 365 روزه برای یادگیری زبان 4.استفاده از 3000 لغت کاربردی در آموزش زبان اینستاگرام: pirhadi_step@ www.tadrisezaban.com

0

75

0

3 ماه پیش

فونت بهتر خواندن بیشتر

فونت بهتر خواندن بیشتر


اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشاوره های همه روزه استاد پیرهادی 3.برنامه ریزی 365 روزه برای یادگیری زبان 4.استفاده از 3000 لغت کاربردی در آموزش زبان اینستاگرام: pirhadi_step@ www.tadrisezaban.com

0

38

0

3 ماه پیش

فکر کردن به زبان مقصد با روش..

فکر کردن به زبان مقصد با روش..


اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشاوره های همه روزه استاد پیرهادی 3.برنامه ریزی 365 روزه برای یادگیری زبان 4.استفاده از 3000 لغت کاربردی در آموزش زبان اینستاگرام: pirhadi_step@ www.tadrisezaban.com

1

71

0

3 ماه پیش

فقط به لذت یادگیری زبان فکر کنید

فقط به لذت یادگیری زبان فکر کنید


اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشاوره های همه روزه استاد پیرهادی 3.برنامه ریزی 365 روزه برای یادگیری زبان 4.استفاده از 3000 لغت کاربردی در آموزش زبان اینستاگرام: pirhadi_step@ www.tadrisezaban.com

1

85

0

3 ماه پیش

فصل یادگیری زبان را به پایان برسانیم

فصل یادگیری زبان را به پایان برسانیم


اپلیکیشن زبان استپ 1.کسب درآمد از تدریس زبان 2.مشاوره های همه روزه استاد پیرهادی 3.برنامه ریزی 365 روزه برای یادگیری زبان 4.استفاده از 3000 لغت کاربردی در آموزش زبان اینستاگرام: pirhadi_step@ www.tadrisezaban.com

0

44

0

3 ماه پیش