search
30Mouj-radio

رادیو سی موج

  • headset 0
  • people 1
more_vert

در این رادیو میتوانید هر هفته راجع به فناوری های نوین عرصه ارتباطات و با رویکرد چالش های داخلی در یک فضای دوستانه شنونده گفتگوهای ما باشید.

  • headset 0
  • people 1