1000Su
shenoto podcaster

هزارسو

هزارسو، جایی است که هزار سوی یک قصه را بررسی می کنیم! قصه ای واقعی که در بطن آن به آموزه هایی عمیق می رسیم! چطور میتوان از تجربه های شنیده نشده استفاده کرد؟

این کانال آلبومی منتشر نکرده است.