آخرین پادکست های آرمان وی سی (69)


محتواهایی در حوزه کارآفرینی و سرمایه گذاری خطرپذیر
 • کار آفرین محبوب من: استیو جابز

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 471 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • کار آفرین محبوب من: تپسل

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 668 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • کار آفرین محبوب من: خانم دانشور موسس تخفیفان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 442 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • کار آفرین محبوب من: Quiz of Kings

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 418 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • کار آفرین محبوب من: دکتر دکتر

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 354 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • کار آفرین محبوب من: علیرضا صادقیان موسس نت برگ

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 422 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • کار آفرین محبوب من: رایژس

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 463 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • کار آفرین محبوب من

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 384 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • کار آفرین محبوب من: ایلان ماسک و هوروویست

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 409 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • کار آفرین محبوب من

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 333 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • کار آفرین محبوب من: سیده فاطمه مقیمی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 391 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • کار آفرین محبوب من: موسی خواجویی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 382 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • کار آفرین محبوب من: نازنین دانشور

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 370 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • کار آفرین محبوب من

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 383 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • کار آفرین محبوب من: دیوید هاینیز هانسون

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 388 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • کار آفرین محبوب من

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 284 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • کارآفرین محبوب من : محمود کریمیان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 479 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کارآفرین محبوب من : استیو جابز

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 395 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • کار آفرین محبوب من:مارک زاکربرگ

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 405 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • کار آفرین محبوب من:شایان شلیله

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 479 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • کار آفرین محبوب من:Dr.dre

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 360 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کار آفرین محبوب من: کندو سلام

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 308 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • کار آفرین محبوب من:شامپو رکوبیزول

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 399 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کار آفرین محبوب من:آدان محصول ویرستار

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 392 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • کار آفرین محبوب من

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 340 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • کار آفرین محبوب من: زیلو و ردفین

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 410 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کار آفرین محبوب من:گلرخ بحری

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 468 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کار آفرین محبوب من: امیر صدیقی و میلاد نوری

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 361 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کار آفرین محبوب من: ناصرعلی سعادت

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 313 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کار آفرین محبوب من:محمدرضا قازلی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 293 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • کار آفرین محبوب من:فلیپ نایت

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 446 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کار آفرین محبوب من:استیو جابز

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 322 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • کار آفرین محبوب من:استیو جابز

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 357 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • کار آفرین محبوب من:حامد ابولحبیب

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 484 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کار آفرین محبوب من:سیوچیرو

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 362 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • کار آفرین محبوب من:عباس برزگر و محمود خیامی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 369 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • کار آفرین محبوب من: مصطفی عالی نسب

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 559 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کار آفرین محبوب من:سید حسین نبوی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 597 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کار آفرین محبوب من:علیرضا اسکندری

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 280 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کار آفرین محبوب من:شاهین طبری

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 526 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کار آفرین محبوب من:شرکت گوگل

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 313 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کار آفرین محبوب من:دکتر محمد گوهریان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 428 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کار آفرین محبوب من:نیما نور محمدی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 333 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کار آفرین محبوب من:سعید عمیدی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 305 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کار آفرین محبوب من:نیک وویسچیچ

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 274 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کار آفرین محبوب من:جف بزوس و ایلان ماسک

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 407 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کار آفرین محبوب من:غلامعلی سلیمانی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 280 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کار آفرین محبوب من:ایلان ماسک

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 356 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کار آفرین محبوب من: سایمن سینک

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 363 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کار آفرین محبوب من:فرشاد شریفی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 445 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • کار آفرین محبوب من:بیل گیتس و استیو جابز

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 490 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • کار آفرین محبوب من:ابوذر معتمدی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 518 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کار آفرین محبوب من:ایلان ماسک

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 522 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کار آفرین محبوب من:مسعود ترابی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 551 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کار آفرین محبوب من:فیروزه رضازاده صابر

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 619 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کار آفرین محبوب من: ایلان ماسک

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 596 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کار آفرین محبوب من:استیو جابز

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 717 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • کار آفرین محبوب من:علیرضا صادقیان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 388 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • کار آفرین محبوب من:کیم وو چونگ

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 401 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • کار آفرین محبوب من:نیمانور محمدی و امیر صدیقی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 437 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کار آفرین محبوب من:ایلان ماسک

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 384 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • کار آفرین محبوب من:ریچارد برنسون

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 487 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • کار آفرین محبوب من:ایلان ماسک

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 479 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کار آفرین محبوب من: محمد جواد شکوری مقدم

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 464 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کار آفرین محبوب من:ایلان ماسک بزرگ

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 405 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کار آفرین محبوب من:مجید حسینی زاد

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 513 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • کار آفرین محبوب من:محمد جواد شکوری مقدم و برادران محمدی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 464 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کار آفرین محبوب من:امیر صدیقی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 25 بار | تعداد بازدید: 801 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • کار آفرین محبوب من:استیو جابز

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 382 نفر | تعداد دانلود: 5 بار