• 3 سال پیش

  • 49

  • 22:24
کاربرد ریاضیات در اقتصاد - کاربرد ریاضیات در اقتصاد- جلسه سوم- بخش چهارم

کاربرد ریاضیات در اقتصاد - کاربرد ریاضیات در اقتصاد- جلسه سوم- بخش چهارم

دکتر مسعود درخشان
0
کاربرد ریاضیات در اقتصاد - کاربرد ریاضیات در اقتصاد- جلسه سوم- بخش چهارم
0
0

کاربرد ریاضیات در اقتصاد - کاربرد ریاضیات در اقتصاد- جلسه سوم- بخش چهارم

دکتر مسعود درخشان
  • 22:24

  • 49

  • 3 سال پیش

توضیحات
صوت‌های تدریس کاربرد ریاضیات در اقتصاد توسط استاد درخشان

با صدای
دکتر مسعود درخشان
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads