• 8 سال پیش

  • 11

  • 02:56

خرده فرمایش های جناب پتر پانتر (خلاصه کتاب) - ده فرمان برای بازرگانی که هنرمندی را به خدمت می گیرد

شنوتو
0
0
0

خرده فرمایش های جناب پتر پانتر (خلاصه کتاب) - ده فرمان برای بازرگانی که هنرمندی را به خدمت می گیرد

شنوتو
  • 02:56

  • 11

  • 8 سال پیش

توضیحات
خرده فرمایش های جناب پتر پانتر (خلاصه کتاب) از نویسنده ی "بعضی ها هیچ وقت نمی فهمن!" کورت توخولسکی مترجم علی عبداللهی

shenoto-ads
shenoto-ads