• 5 سال پیش

  • 0

  • 04:49
آیا شما هم میترسید که کارآفرین شوید؟

آیا شما هم میترسید که کارآفرین شوید؟

علی میرکمالی
1
آیا شما هم میترسید که کارآفرین شوید؟
1
0

آیا شما هم میترسید که کارآفرین شوید؟

علی میرکمالی
  • 04:49

  • 0

  • 5 سال پیش

توضیحات
برای غلبه به ترس کارآفرینی چه باید کرد؟

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads