• 5 سال پیش

  • 148

  • 13:46
مصاحبه با دکتر سید سعید میر واحدی با موضوع بازاریابی کارآفرینانه

مصاحبه با دکتر سید سعید میر واحدی با موضوع بازاریابی کارآفرینانه

رادیو صدای بازاریابی
1
مصاحبه با دکتر سید سعید میر واحدی با موضوع بازاریابی کارآفرینانه
1
0

مصاحبه با دکتر سید سعید میر واحدی با موضوع بازاریابی کارآفرینانه

رادیو صدای بازاریابی
  • 13:46

  • 148

  • 5 سال پیش

توضیحات
مصاحبه با دکتر سید سعید میر واحدی با موضوع بازاریابی کارآفرینانه
سایتwww.sedayebazaryabi.com و کانال parvizdargi@

shenoto-ads
shenoto-ads